Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest PPHU AL Andrzej Żurek (dalej Administrator).

 

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@albielsko.pl , telefonicznie pod numerem telefonu 33 819 36 22 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3. Podstawą prawną i celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest: 1.) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu przesyłania Pani/Panu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta email, wiadomość sms, mms), przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych o PPHU AL Andrzej Żurek, jego usługach, organizowanych wydarzeniach. 2.) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, jeśli zawarta została z Panem/ Panią umowa dotycząca współpracy bądź, 3.) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości; 4.) Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania, dostarczaniu treści informacyjnych na temat swojej działalności, oraz oferowanych przez siebie produktów i usług na żądanie zainteresowanych osób, 5.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług; 6.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym, firmom podwykonawczym w celu realizacji zamówienia bądź prowadzenia prac serwisowych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

7. Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.

 

8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

9. W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez PPHU AL Andrzej Żurek narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.